(058) 299 81 81 info@lexxadvocaten.nl

Privacy statement LEXX Leeuwarden Advocaten

Algemeen

De advocaten van LEXX Leeuwarden Advocaten (hierna LEXX Leeuwarden advocaten) respecteren uw persoonsgegevens en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die aan ons wordt verstrekt of anderszins verkrijgen vertrouwelijk wordt behandeld. Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie over een persoon. Ook gegevens die indirect iets over iemand zeggen, zijn persoonsgegevens. Met het onderstaande wordt uitvoering gegeven aan de in de AVG  neergelegde informatieplicht aan de betrokkene(n) wiens persoonsgegevens

Verwerkingsverantwoordeliike en communicatie

LEXX Leeuwarden Advocaten verwerkt persoonsgegevens om juridische diensten aan te kunnen bieden en/ofte kunnen verrichten, dienstverlening te kunnen verbeteren en om persoonlijk met u als betrokkene te kunnen communiceren. Voor evaluatie van onze dienstverlening schakelt LEXX Leeuwarden Advocaten in voorkomende gevallen een derde partij in. U als betrokkene maakt zelf de keuze hieraan deel te nemen en daarvoor persoonsgegevens achter te laten en geeft daarvoor toestemming.

Doel verwerking persoonsgegevens

LEXX Leeuwarden Advocaten verwerkt de hierna genoemde persoonsgegevens uitsluitend voor de hierna te noemen doeleinden:

 • Het verlenen van juridische diensten, waaronder de uitvoering van een overeenkomst en het voeren van (gerechtelijke) procedures;
 • Innen van declaraties;
 • Advisering, bemiddeling en verwijzing;
 • Voldoen aan onze juridische en wettelijke verplichtingen;
 • Marketing- en communicatieactiviteiten;
 • Werving en selectie (sollicitatie mn student stagiaires).

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

LEXX Leeuwarden Advocaten verwerkt de navolgende (soorten of categorieën) persoonsgegevens ten behoeve van de dienstverlening of die door betrokkene vanuit eigen initiatief zijn verstrekt:

 • Persoonsgegevens, zoals naam, adres en woonplaats, BSN nr.;
 • Contactgegevens, zoals telefoon en/of e-mail;
 • Gerechtelijke (Proces)stukken

Voornoemde persoonsgegevens verwerkt LEXX Leeuwarden Advocaten omdat deze door u als betrokkene op eigen initiatief zijn verstrekt, in het kader van de dienstverlening zijn verkregen, door derde partijen aan ons kenbaar zijn gemaakt, waaronder wederpartijen, of via openbare bronnen bekend zijn geworden.

Grondslag verwerking persoonsgegevens

LEXX Leeuwarden Advocaten verwerkt de hierboven genoemde persoonsgegevens uitsluitend op basis van de hierna te noemen gronden als bedoeld in artikel 6 van de AVG:

 • Wettelijke verplichting
 • Uitvoering van een overeenkomst
 • Verkregen toestemming van betrokkene(n)
 • Gerechtvaardigd belang
 • Ter bescherming van vitale belangen van betrokkene
 • Vervulling van algemeen belang

Persoonsgegevens kunnen worden opgevraagd per email, telefoon, faxbericht per brief of mondeling.

Delen van persoonsgegevens met derden

LEXX Leeuwarden Advocaten deelt uw persoonsgegevens alleen met derde partijen voor zover noodzakelijk voor de dienstverlening met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden. Hierbij valt te denken aan waarneming van de praktijk door een andere advocaat, het (laten) uitvoeren van een deskundigheidsonderzoek of het inschakelen van een andere derde partij namens en in opdracht van LEXX Leeuwarden Advocaten, zoals een IT-leverancier, maar ook het verstrekken van uw persoonsgegevens in verband met (gerechtelijke) procedures of correspondentie met de wederpartij.

Daarnaast kan LEXX Leeuwarden Advocaten persoonsgegevens verstrekken aan een derde partij, zoals een toezichthouder of een andere met openbaar gezag beklede instantie, voor zover daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

Met de derde partij die namens en in opdracht van LEXX Leeuwarden Advocaten uw persoonsgegevens verwerkt, wordt een verwerkersovereenkomst gesloten waardoor die derde partij eveneens gehouden is tot naleving van de AVG. Door LEXX Leeuwarden Advocaten ingeschakelde derde partijen, die als verwerkingsverantwoordelijke diensten aanbieden, zijn voor de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens zelf verantwoordelijk voor de naleving van de AVG. Hierbij valt te denken aan een accountant, notaris, ingeschakelde andere derde partij ten behoeve van een second opinion of deskundigenrapport.

Beveiliging persoonsgegevens

LEXX Leeuwarden Advocaten hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens en zorgt, rekening houdend met de stand van de techniek, voor passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. In het geval LEXX Leeuwarden Advocaten gebruik maakt van diensten van derde partijen, zoals een IT-leverancier, zal LEXX Leeuwarden Advocaten in het kader van de bescherming van persoonsgegevens in een verwerkersovereenkomst afspraken vastleggen over afdoende beveiligingsmaatregelen.

Bewaartermijn persoonsgegevens

LEXX Leeuwarden Advocaten bewaart persoonsgegevens die worden verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden van de gegevensverwerking dan wel op grond van wet- en regelgeving is vereist.

Het bij de uitvoering van de opdracht gevormde dossier zal door LEXX Leeuwarden Advocaten na afleggen van het dossier gedurende 5 jaren worden bewaard, waarna het zal worden vernietigd.

Privacy rechten van betrokkenen

Een verzoek tot inzage, correctie, beperking, verzet, overdraagbaarheid van gegevens, verwijdering van uw persoonsgegevens of intrekking van eerder gegeven toestemming, kunt u sturen via onderstaande contactgegevens. U ontvangt binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek nader bericht.

Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij LEXX Leeuwarden Advocaten aan uw verzoek als betrokkene geen of niet volledige uitvoering kan geven. Hierbij valt te denken aan de geheimhoudingsplicht van advocaten en wettelijke bewaartermijnen.

Uw verzoeken zoals hiervoor bedoeld, kunt u richten aan de verantwoordelijke advocaat van LEXX Leeuwarden Advocaten, Westersingel 28 (8913 CL) te Leeuwarden,

Teneinde zeker te weten dat wij op basis van uw verzoek de betreffende persoonsgegevens aan de juiste persoon verstrekken, vragen wij u ter verificatie een kopie over te leggen van een geldig paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs met een afgeschermde pasfoto en BSN-nummer. LEXX Leeuwarden Advocaten neemt alleen verzoeken in behandeling die betrekking hebben op uw eigen persoonsgegevens.

Gebruik social media

Op de website van LEXX Leeuwarden Advocaten, www.lexxadvocaten.nl, kunnen knoppen (ook wel buttons genaamd) en/of links opgenomen zijn om webpagina’s te kunnen promoten of delen op sociale (media) netwerken of websites van derden, zoals Twitter, Linkedin of Facebook. LEXX Leeuwarden Advocaten houdt geen toezicht op en is niet verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door en via zulke derde partijen. Het gebruik van die media is dus voor uw eigen risico. Voordat u van die diensten van derde partijen gebruik maakt, is het raadzaam eerst het privacy statement van die derden door te lezen.

Statistieken en cookies

LEXX Leeuwarden Advocaten kan gebruiksgegevens bijhouden van de website(s) voor statistische doeleinden. De langs deze weg eventueel verzamelde persoonsgegevens zijn in beginsel anoniem en worden niet door LEXX Leeuwarden Advocaten verkocht aan derden.

Teneinde het gebruiksgemak van de website(s) van LEXX Leeuwarden Advocaten te vergroten, kan eventueel gebruik worden gemaakt van zogenaamde ‘cookies’. Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens uw bezoek op de website(s) van LEXX Leeuwarden Advocaten op bijvoorbeeld uw computer, tablet of smartphone wordt geplaatst. U kunt het gebruik van deze cookies op elk gewenst moment weigeren, hoewel dit de functionaliteit en het gebruiksgemak van de website(s) kan beperken.

De website LEXX Leeuwarden Advocaten kan gebruik maken van cookies van Google Analytics om, in hoofdlijnen, het gebruikersgedrag en algemene trends te volgen en rapportages te verkrijgen. Dit helpt eventueel om de werking van de website(s) te verbeteren. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover derde partijen de informatie namens Google verwerken. Door gebruik te maken van de website(s) van LEXX Leeuwarden Advocaten geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven. Eveneens kunnen cookies worden geplaatst door het gebruik van buttons en/of links, zoals hiervoor onder ‘Gebruik social media’ is omschreven. LEXX Leeuwarden Advocaten heeft geen invloed op het plaatsen en gebruik van cookies door die derde partijen.

Op de website van de Autoriteit Consument en Markt leest u meer over cookies en hoe u deze kunt blokkeren of verwijderen.

Aanpassing privacy statement

LEXX Leeuwarden Advocaten heeft het recht de inhoud van dit privacy statement op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Aanpassingen van het privacy statement worden op de website van het advocatenkantoor gepubliceerd. Raadpleeg daarom met regelmaat onze website (www.lexxadvocaten.nl).

Vragen & Contact

Bij vragen of opmerkingen  over de verwerking van uw persoonsgegevens en dit privacy statement kunt u contact opnemen met de verantwoordelijke advocaat van LEXX Leeuwarden advocaten

Dit privacy statement is op d.d. 28 mei 2018 vastgesteld.

Neem contact op

Een duidelijk en praktisch advies

Contact

Kijk op onze contactpagina voor de contact gegevens.
Ook kunt een bericht sturen via het formulier