(058) 299 81 81 info@lexxadvocaten.nl

Algemene Voorwaarden LEXX Leeuwarden Advocaten

 

Opdracht en partijen

LEXX Leeuwarden Advocaten (hierna ‘LEXX Leeuwarden’) is een samenwerkingsverband tussen zelfstandige natuurlijke personen  en/of personenvennootschap(pen) die voor eigen rekening en risico werken. Een lijst van deelnemende advocaten wordt op verzoek toegezonden. De Opdracht tot dienstverlening komt tot stand tussen de cliënt (opdrachtgever) en de opdracht-  nemer, zijnde de afzonderlijke en behandelende advocaat van LEXX  Leeuwarden. De toepasselijkheid van art. 7:404 BW en art. 7:407 lid  2 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Alle opdrachten worden door de afzonderlijke advocaten van LEXX Leeuwarden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd onder deze voorwaarden. De opdracht zal niet zijn aanvaard dan nadat deze schriftelijk is bevestigd. behoudens wanneer de uitvoering daarvan feitelijk is aangevangen. Een aanvaarde opdracht leidt tot een inspanningsverplichting van LEXX Leeuwarden. niet tot een resultaatsverplichting.

De cliënt is degene ten behoeve van wie de werkzaamheden worden verricht. Indien de opdracht wordt gegeven door een ander dan de cliënt is zowel die opdrachtgever als de cliënt hoofdelijk gehouden tot voldoening van al hetgeen aan LEXX Leeuwarden toekomt.

Indien een goede uitvoering van de opdracht dit naar redelijk oordeel  van de behandelend advocaat/medewerker vereist, kan hij/zij zich daarbij door derden laten bijstaan.

Alle bedingen van deze voorwaarden zijn gemaakt ten behoeve van de advocaten van LEXX Leeuwarden, haar medewerkers, alsmede  overige personen die bij, voor of namens haar werkzaam zijn.

Opdrachtnemer en opdrachtgever zijn elk gerechtigd om de opdracht  met onmiddellijke ingang te beëindigen mits zulks schriftelijk geschiedt en niet op een zodanig moment of tijdstip dat dit gelet op  de omstandigheden onredelijk is.

Aansprakelijkheid

Iedere aansprakelijkheid van de betreffende advocaat van LEXX Leeuwarden is beperkt tot het bedrag dat in het voorkomend geval door haar beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar wordt uitgekeerd.

Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de beroepsaansprakelijkheidsverzekering mocht plaatsvinden, is de eventuele aansprakelijkheid beperkt tot het maximale bedrag gelijk aan het honorarium dat voor de behandeling van de desbetreffende opdracht aan de cliënt in rekening is gebracht. of indien het in rekening gebrachte honorarium dit bedrag te boven gaat tot een bedrag van ten hoogste € 10.000,-.

Alle eventuele aanspraken van opdrachtgevers komen te vervallen -indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn ingediend bij LEXX Leeuwarden binnen I jaar nadat de opdrachtgever bekend was of redelijkerwijs kon zijn -met de feiten waarop hij zijn aanspraken  baseert.

LEXX Leeuwarden is voor tekortkomingen van derden/hulppersonen slechts aansprakelijk indien en voorzover de daaruit voortvloeiende schade op de hulppersonen of derden kan worden verhaald. LEXX Leeuwarden is gemachtigd door cliënt om eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden/hulppersonenË aanvaarden.

De cliënt vrijwaart LEXX Leeuwarden tegen alle aanspraken van  derden, de redelijke kosten van juridische bijstand daaronder begrepen, welke samenhangen met of voortvloeien uit de werkzaamheden die voor de cliënt zijn of worden verricht, behoudens opzet en grove schuld zijdens LEXX Leeuwarden.

Honorarium en kosten

Voor de uitvoering van de opdracht is de cliënt honorarium verschuldigd, verschotten (zoals griffierechten, reis- en verblijfskosten, deurwaarderkosten), kosten van ingeschakelde derden, een forfaitair  bedrag van 5% van het honorarium wegens een niet te specificeren  bedrag aan kantoorkosten (zoals porti, fax, telefoon, kopieerkosten etc.) alsmede omzetbelasting.

Als honorarium geldt het vigerende basisuurtarief ad € 200,- excl. btw dan wet het in afwijking daarvan schriftelijk overeengekomen tarief. In voorkomende gevallen kan op verzoek van de cliënt bij de Raad van Rechtsbijstand gefinancierde rechtshulp worden aangevraagd. De daarbij door de Raad van Rechtsbijstand te hanteren criteria staan vermeld op www.rvr.org. Indien een gerechtelijke procedure wordt verloren, kan de in het ongelijk gestelde partij in de (forfaitaire) proceskosten van de wederpartij worden veroordeeld door de gerechtelijke instantie in kwestie (ook indien cliënt procedeert op basis van gefinancierde rechtshulp).

De cliënt is gehouden om desgevraagd aan LEXX Leeuwarden een voorschot op de eindafrekening te voldoen dan wel aan LEXX Leeuwarden nadere zekerheid te verschaffen, die tot nakoming van zijn bestaande en toekomstige financiële verplichtingen zal dienen.

Indien een declaratie door een opdrachtgever niet tijdig is voldaan, is LEXX Leeuwarden gerechtigd de werkzaamheden op te schorten. ook in andere zaken die ten behoeve van de cliënt in behandeling zijn, met uitsluiting van iedere aansprakelijkheid van LEXX Leeuwarden voor schade die daardoor mocht ontstaan. Reclames  met betrekking tot declaraties dienen op straffe van verval schriftelijk te zijn ingediend binnen veertien dagen- na de declaratiedatum.  Reclames en aansprakelijkstellingen met betrekking tot een verwijtbaar gebrek in de nakoming door LEXX Leeuwarden van de uit de opdracht voortvloeiende verplichtingen dienen op straffe van verval van enig recht binnen een termijn van dertig dagen nadat het gebrek redelijkerwijs kenbaar kan zijn, schriftelijk bij LEXX Leeuwarden te zijn ingediend.

Betaling

Betaling dient te geschieden in Euro’s binnen 14 dagen na dagtekening van de declaratie middels storting op .de daartoe aangegeven• rekening. LEXX Leeuwarden is gerechtigd de betaling ieder moment te verkorten. Bij niet (volledige) betaling binnen de gestelde termijn zal de cliënt zonder nader ingebrekestelling in verzuim zijn en is handelsrente althans de wettelijke rente verschuldigd. De ‘cliënt zal dan tevens gehouden zijn tot betaling van 15% van het onbetaald gelaten gedeelte als vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

LEXX Leeuwarden is onherroepelijk gemachtigd • betalingen ten  behoeve -van de cliënt voor deze in ontvangst te nemen op rekeningnr. NL09 RABO 0124.4261 .58 ten name van de Stichting  Beheer Derdengelden LEXX Leeuwarden advocaten alsmede betalingen ten behoeve van de cliënt door de Stichting Derdengelden  LEXX Leeuwarden advocaten in ontvangst te (laten) nemen. De Stichting Derdengelden LEXX Leeuwarden advocaten is door de cliënt onherroepelijk gemachtigd om aldus ontvangen gelden aan (de advocaten van) LEXX Leeuwarden te betalen teneinde te worden verrekend met door de advocaat aan de cliënt verzonden declaraties. ook • indien daarvan’ de betalingstermijn nog niet is verstreken.  Eventuele rente op derdengelden komt toe aan LEXX Leeuwarden, tenzij daarover tussen cliënt en LEXX Leeuwarden andersluidende afspraken worden gemaakt.

Intellectuele eigendomsrechten

Behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van LEXX Leeuwarden is. het cliënt buiten de reikwijdte van de opdracht niet toegestaan bij de uitvoering van de opdracht vervaardigde stukken zoals (concept-) contracten, te (laten) verveelvoudigen. te openbaren en/of te exploiteren.

Wijziging van algemene voorwaarden

LEXX Leeuwarden is bevoegd om deze algemene voorwaarden tijdens een lopende opdracht te wijzigen.

Archivering

Het bij de uitvoering van de Opdracht gevormde dossier zal door  LEXX Leeuwarden na afleggen van het dossier gedurende 5 jaren  worden bewaard, waarna het zal worden vernietigd.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op de rechtsverhouding tussen LEXX Leeuwarden en de cliënt is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Voorzover afwijking van de competentieregel is toegestaan zullen geschillen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement

Neem contact op

Een duidelijk en praktisch advies

Contact

Kijk op onze contactpagina voor de contact gegevens.
Ook kunt een bericht sturen via het formulier